المان لیست ویژگی‌های کلیدی

این المان یک لیست ساده از ویژگی‌ها نمایش می‌دهد؛

امکان تنظیم عمودی/افقی و تغییر رنگ‌ آیکن‌ها نیز وجود دارد.

[wc_featurelist list_style=’inline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-zvouuo’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی اول’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-3ehlcw’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی دوم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-vs1540′ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی سوم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-um9sqo’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی چهارم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-so2sio’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی پنجم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-rfipls’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی ششم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-ozrugw’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی هفتم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-om339s’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی هشتم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-lug76o’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی نهم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-knxmvk’ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[wc_featurelist_item feature=’ویژگی دهم’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-jgihq8′ sc_version=’1.0′][/wc_featurelist_item]
[/wc_featurelist]

[wc_featurelist list_style=’newline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-yxd7ts’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ده’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-y0i38g’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’نه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-x0f09c’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هشت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-ugljcg’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هفت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-2wlqcg’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’شش’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-2o6g4w’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’پنج’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-q1a5kw’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’چهار’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-2h1glc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’سه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-mgnvrk’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’دو’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-kp8seo’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’یک’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-jmdtr4′ sc_version=’1.0′]
[/wc_featurelist]

[wc_featurelist list_style=’newline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-pqws80′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ده’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-oehllc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’نه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-load2o’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هشت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-l4j780′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هفت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-jt2ivk’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’شش’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-hgcyxc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’پنج’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-fph60g’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’چهار’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-e8l0mo’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’سه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-1aoom8′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’دو’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-aubnk0′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’یک’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-90n43k’ sc_version=’1.0′]
[/wc_featurelist]

[wc_featurelist list_style=’newline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kvg6vxdg’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’یک’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-h342ps’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ده’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-2l07hc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هشت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-5cwyi8′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’نه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-48ycds’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’دو’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-flecio’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’سه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-dzlsts’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’شش’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-8tlcao’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’چهار’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-cdhw6o’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’پنج’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-b6g1fk’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هفت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-79ib40′ sc_version=’1.0′]
[/wc_featurelist]

[wc_featurelist list_style=’newline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kvgbvqkq’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’نه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-htxfsw’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هفت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-1lfcdc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هشت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-do8f68′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’پنج’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-cap5n4′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’شش’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-b5wj9s’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’سه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-9glqts’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’یک’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-72pytc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ده’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-5iaxj4′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’دو’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-4lg0nk’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’چهار’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-2l97k0′ sc_version=’1.0′]
[/wc_featurelist]

[wc_featurelist list_style=’newline’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kvgbw99n’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’شش’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#83a846′ av_uid=’av-1gwfr80′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’یک’ color=” custom_icon=” av_uid=’av-1e9gh34′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’نه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#eeee22′ av_uid=’av-1cypqds’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هشت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#b02b2c’ av_uid=’av-1ajrdhc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’چهار’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#4ecac2′ av_uid=’av-190o4vk’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’سه’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#d65799′ av_uid=’av-18l4xpc’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’هفت’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#745f7e’ av_uid=’av-16ngd28′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’دو’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#7bb0e7′ av_uid=’av-1511iwg’ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’پنج’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#edae44′ av_uid=’av-130a528′ sc_version=’1.0′]
[wc_featurelist_item feature=’ده’ color=’custom-color-icon’ custom_icon=’#000000′ av_uid=’av-11pxbwg’ sc_version=’1.0′]
[/wc_featurelist]